دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

شهرام بیک پور

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^